Gerbiami Kartų solidarumo sąjungos – Santalkos Lietuvai (KSS-SL) nariai ir rėmėjai!

 

                      Tik Jūsų asmeniškai skirtos finansinės paramos dėka, galime išvengti stambių korporacijų įtakos, ginant Jūsų asmeninius ir viešuosius interesus. Esame naujais principais formuojama grindžiama politinė jėga siekianti:

  • principingai ginti žmogaus, šeimos, tautos interesus ir prigimtines teises puoselėti tautinę kultūrą ir paveldą;
  • atkurti piliečių pasitikėjimą savo jėgomis ir galimybėmis įtakoti valstybės valdymą;
  • sugrąžinti tautiečiams savigarbą ir pasididžiavimą savo Lietuvos valstybe;
  • tapti Tautos finansuojama ir tik Lietuvos piliečiams atskaitinga politine jėga.

                      Krei­pia­mės į Jus, pra­šy­da­mi skir­ti KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI veiklos finansavimui 0,6 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM), kurį esate sumokėję arba sumokėsite ateityje. Mi­nė­tas pro­cen­tas bus nu­skai­čiuo­tas nuo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai jau su­mo­kė­to mo­kes­čio. Tai­gi tai nėra jo­kia pa­pil­do­ma mokestinė našta Jums asmeniškai

                      Skir­da­mi 0,6 proc. KSS-SL, tu­ri­te ga­li­my­bę pa­pil­do­mai pa­rem­ti Jū­sų pa­si­rink­tą vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją ar švie­ti­mo, kul­tū­ros, so­cia­li­nę įstai­gą, bet ne daugiau kaip už bedrą1,2 proc. GPM. Neišreiškus savo valios, ši Jūsų sumokėtų GPM dalis liks vals­ty­bės biu­dže­te.

                      Pra­šy­mo FR0512 blan­ką, nu­ro­dant or­ga­ni­za­ci­jas, į ku­rių są­skai­tas Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja tu­ri per­ves­ti 1,2 proc., ga­li už­pil­dy­ti kiek­vie­nas dir­ban­tis gy­ven­to­jas ir už­pil­dy­tą blan­ką pa­teik­ti VMI sky­riui, per­siųs­ti in­ter­ne­tu ar paš­tu. As­me­nys, ku­rie kas­met tei­kia tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, ga­li šį pra­šy­mą pa­tek­ti kar­tu su de­kla­ra­ci­ja, pagal šį pavyzdį ir užpildant KSS-SANTALKA LIETUVAI ir JUDĖJIMO LIETUVA YRA ČIA duomenis:

Pra­šo­me pa­si­nau­do­ti vie­nu iš tri­jų bū­dų pa­teik­ti pra­šy­mo FR0512  blan­ką Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai:

  1. Prisijungus internetu prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) – https://deklaravimas.vmi.lt :

Pirmoje eilutėje įrašyti pavadinimą KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI ir juridinio asmens kodą 300872539, nurodant pervesti 0,6 proc.

                             O antroje eilutėje, įrašyti pavadinimą LIETUVA YRA ČIA ir juridinio asmens kodą 30513348, nurodant pervesti 0,6 proc.

  1. Pa­teik­ti prašymą as­me­niš­kai vietiniam Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sky­riui;
  2. Pasiuntus paš­tu že­miau nu­ro­dy­tu ad­re­su: VMI prie FM Mo­kes­ti­nių prie­vo­lių de­par­ta­men­to      Do­ku­men­tų tvar­ky­mo ir ar­chy­va­vi­mo sky­riui Ne­ra­vų g. 8, LT-66257 Drus­ki­nin­kai.